Funktioner och stödfunktioner för lagerhållning och lager

wms_pic3_varasto1

Spårbarhet

Inom internlogistikprocesser blir vikten av spårbarhet markant; i många miljöer börjar det till och med bli ett obligatoriskt krav. I Roimas WMS-system är alla artikelnummer (SKU) unikt identifierbara och innehållet kan visas i realtid. RoimaSoftware FidaWare vet exakt var varje artikelnummer lagerhålls och vilket produktionsparti det tillhör, vilket leder till 100 % spårbarhet. Samtidigt möjliggör Roimas lösning flexibel och effektiv användning av reglerna FIFO (först in, först ut) och FEFO (först utgången, först ut).

Optimering av artikelplacering

Noggrant uttänkt och praktisk produktplacering spelar en avgörande roll när du ska maximera lagrets effektivitet. RoimaSoftware FidaWare säkerställer optimal placering av artiklar på lagret och kombinerar kontinuerlig spårbarhet av artikelnummer (SKU) med de egenskaper som definierats för olika platser på lagret; placeringslogiken tillämpar de egenskaper som definierats för artikelnumren och lagerplatserna, som klass ABC, omsättningsklass XYZ samt dimensioner och vikt på artiklarna.

 

Vid behov kan artikelnummerdata kombineras med ägardata och olika typer av kundspecifika reserveringsdata. Med optimerad produktplacering kan man spara tid, insatser och pengar genom att undvika onödiga förflyttningar på lagret och det går att minska mängden produktavfall avsevärt.

Roimas WMS-lösning beräknar automatiskt ut den bästa lagerplatsen för varje lagerparti

 

Dynamiska lagerplatser

Dynamik är en viktig faktor för att uppnå flexibel lagerutrymmeseffektivitet, övergripande effektivitet och hög noggrannhet i lagersaldon. De intelligenta optimeringsfunktionerna i RoimaSoftware FidaWare möjliggör dynamisk hantering av lagerplatser.

Vid en dynamisk lagerhantering har artiklarna inte några fasta aktiva eller reserverade platser; istället optimerar systemet lagerplatserna utifrån den aktuella situationen och definierade optimeringsregler. Vid behov kan du definiera att vissa lagerplatser ska vara statiska under vissa förhållanden, exempelvis vid hantering av högvolymsprodukter.

Interna lagerförflyttningar

Produkter och produktpartier kan vid behov flyttas till optimala lagerplatser med interna förflyttningar inom lagret. RoimaSoftware FidaWare beräknar den bästa lagerplatsen för varje produktparti på lagret och skapar interna flyttningsuppgifter efter behov. En sådan intern optimering av utrymmet kan till exempel behövas vid säsongsförändringar eller när ett litet produktparti tar upp en stor lagerplats. Interna förflyttningar kan ha stor betydelse för effektiviseringen av lagerdriften och leda till ett bättre utnyttjande av lagerutrymmet.

Flexibel inventering

Separata och periodiskt återkommande inventeringsaktiviteter leder till oönskade störningar i arbetet och/eller medför onödiga kostnader. Roimas WMS-lösning möjliggör en kontinuerlig inventering utan att lagret eller lagerutrymmet behöver stängas under inventeringen.

När du kombinerar den kontinuerliga inventeringen med kontroller med nollpunktsinventering krävs inte längre någon separat inventeringsaktivitet. Nollpunktsinventering innebär att lagersaldot verifieras på lagerplatsen varje gång platsen blir tom.

wms_pic3_varasto2

Automatiserade lagersystem

Rätt tillämpat bidrar automatisering till att öka driftseffektiviteten i lager och logistikcenter. Som exempel kan nämnas att ett intelligent använt automatiserat lagersystem kan ge en ökad takt i plockprocessen och maximalt utnyttjande av lagerutrymmet. RoimaSoftware FidaWare kan styra alla centralt automatiserade lagersystem, antingen genom att använda lagersystemets egen styrprogramvara eller genom att direkt styra alla funktioner i lagersystemet.

Automatisering

Intralogistikprocesser omfattar ofta olika typer av transportbandssystem, automatiskt styrda fordon, robotar, automatiserade lagersystem och andra typer av automatisering. När alla dessa funktioner koncentreras till ett och samma WMS-system kan du säkerställa en smidig hantering av material- och informationsflödena och få både en sammanhängande drift och full transparens under hela skedet.

Lagervisualisering

I Roimas WMS-system skapas nya lager och lagerutrymmen med ett lättanvänt grafiskt 2D/3D-verktyg som guidar användarna genom de olika stegen i processen.

Med verktyget är det enkelt att skapa visuella modeller av de fysiska anläggningarna och olika lagerelement såsom lagerenheter, automatiserade lagersystem och transportband. Underhåll och hantering av lagerutrymmet fungerar smidigt i verktyget, även i mycket föränderliga miljöer. Den visuella kartan av lagret kan också användas vid lagerstyrning och olika produktsökningar med mera.

Resurshantering

Ett avgörande element som behövs för att öka driftseffektiviteten i lagerprocessen är en bra resurshantering. RoimaSoftware FidaWare hanterar alla resurser som är registrerade i systemet och styr deras aktiviteter baserat på definierade optimeringsregler och egenskaper hos varje resurs. RoimaSoftware FidaWare betraktar alla användare, utrustning, lagerplatser och automatisk utrustning som resurser. Exempel på resursegenskaper är de enskilda medarbetarnas specifika kompetens, tillbehör till och lyftkapacitet hos gaffeltruckar samt lagerplatsernas dimensioner. Med Roimas lösning kan du säkerställa att uppgifter om läget i realtid och resursernas nyttjandegrad alltid är synliga för alla användare.

Ytterligare tjänster

Produktlagerfunktionerna i RoimaSoftware FidaWare kan utökas med en funktion som stöder logistikoperatörernas verksamhet. I och med utökningen får man effektiv hantering och realtidsövervakning och rapportering av ytterligare tjänster, vilket stärker verksamheten och förbättrar faktureringstakten för tjänsterna.

Exempel på möjliga tilläggstjänster innefattar omstapling av pallar, ompaketering och olika typer av marknadsföringslösningar.

wms_pic3_varasto3

Lagertjänster

Vid behov kan RoimaSoftware FidaWare utökas med en funktion för servicelager. Denna funktion är mycket praktisk för till exempel 3PL-operatörer och innebär att de kan erbjuda sina kunder omfattande lagertjänster.

RoimaSoftware FidaWare hanterar ägandet av olika artiklar och övervakar utvalda processer och parametrar. Med detta som grund skapas alla rapporter som tjänsteleverantören behöver för fakturering. Tillförlitlig övervakning och rapportering av tjänsterna tillfredsställer behoven hos både tjänsteleverantör och slutkunder.

Montering

Vid behov kan RoimaSoftware FidaWare utökas med en funktion för servicelager. Denna funktion är mycket praktisk för till exempel 3PL-operatörer och innebär att de kan erbjuda sina kunder omfattande lagertjänster.

RoimaSoftware FidaWare hanterar ägandet av olika artiklar och övervakar utvalda processer och parametrar. Med detta som grund skapas alla rapporter som tjänsteleverantören behöver för fakturering. Tillförlitlig övervakning och rapportering av tjänsterna tillfredsställer behoven hos både tjänsteleverantör och slutkunder.

Intresserad?

drawing of head

Tveka inte att kontakta oss på Roima
Experter på Lagerstyrning

info@roimaint.com
Tel.: 021 12 22 50