Integritetspolicy – Roima Marknadsföring och Kommunikation

Senast uppdaterad: 05.10.2021

Grundläggande information om personuppgiftsregistret

Personuppgiftsansvarig

Roima Intelligence Inc.
Organisationsnr: 0765368-8
Säterigatan 6
FI-026 00 Esbo, Finland
Tel. +358 20-525 3100
info@roimaint.com

Kontaktperson för registret

Robert Majanen (COO, Roima Intelligence)
Varmvalsvägen 4
SE-72130 Västerås
Sverige
Tel. +46 70 641 26 99

Namn på personuppgiftsregistret

Roima Marknadsföring och Kommunikation

Insamlade personuppgifter (registrets innehåll)

Namn, Företagsnamn
E-postadress
Titel, Telefonnummer

Syfte med insamling av personuppgifter

Uppgifterna samlas in för att användas inom Roimas marknadsföring- och kommunikationsavdelning för att bland annat nyhetsbrev och evenemangsinbjudningar ska kunna skickas ut anpassat till de registrerades yrkestillhörighet och för att kontakta personen direkt.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig oftast på ett avtal som ingåtts med oss eller på Roimas berättigade intresse i samband med användningen och tillhandahållandet av tjänster. Roima har berättigat intresse att behandla personuppgifter för att sköta kundrelationen och för att betjäna våra kunder. Detta möjliggör exempelvis riktad reklam och marknadsföring. Vi kan behandla personuppgifter även på andra grunder såsom samtycke eller lagbaserade grunder.

Hur och var samlas uppgifterna in?

Uppgifterna lämnas av de registrerade personerna själva, antingen under olika samarbeten eller möten inom verksamheten, via telefon eller e-post eller genom Roimas webbplats eller registrering vid event.

Användning för andra syften än de angivna

Uppgifterna används inte för andra syften än de som anges.

Spridning av personuppgifter

Roima Intelligence kan komma att vidarebefordra personuppgifter inom företaget och koncernen.

Kommer uppgifter att spridas utanför EU?

Roima Intelligence vidarebefordrar inga personuppgifter.

Lagring och förstöring av uppgifter

Förvaringstiden för uppgifter som behandlas med ditt samtycke bestäms av syftet med behandlingen. Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och återkallar ditt samtycke, kommer vi inte längre att behandla personuppgifter för att rikta direkt marknadsföring till dig utifrån dem. Vi har emellertid fortfarande rätt eller skyldighet att behandla personuppgifter, till exempel med stöd av avtalsenlig eller rättslig förpliktelse.

Den registrerades rättigheter

Varje registrerad person har rätt att se vilka personuppgifter beträffande honom/henne som finns i registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras samt att personuppgifterna raderas. Alla förfrågningar ska skickas skriftligt till vår ansvariga för personuppgifter: info@roimaint.com.